UWAGA Zakaz Połowu Ryb.


Uchwała nr 1759/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych


 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652) – uchwala się, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych, tj.: 1) Portu Czerniakowskiego w Warszawie na rzece Wiśle; 2) Portu Praskiego w Warszawie na rzece Wiśle; 3) Portu Żerańskiego w Warszawie na Kanale Żerańskim; 4) Portu byłej Stoczni Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim na rzece Narew; 5) Portu Płockiej Stoczni Rzecznej w Płocku na rzece Wiśle. 2. Obszary akwenów portowych objętych zakazem, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały. § 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
                                                                 
 z up. Marszałka Województwa Wiesław Raboszuk Wicemarszałe